Cloudy White

Cloudy White

  • Type :Marble
  • Origin :India